Om oss

Historian bakom Åhus vägförening


Framkomligheten på 50-talet var mindre bra inom den blivande vägföreningens geografiska område och ”vägnätet” bestod i huvudsak av uppkörda stigar bitvis förstärkt med utslängda tallbarr. Stora markägare på området var Åhus kyrka och Åhusparken, men även en del privatpersoner. Fastigheterna på området var vid tiden nästan uteslutande sommarstugor. Kommunen som då var Åhus köping allt annat än intresserad av att bekosta stugägarnas behov av vägar, eftersom de flesta ägarna inte bidrog till skatteintäkterna i Åhus.


Omkring slutet av 50-talet gick Statssekreteraren Nils Hörjel i täten för att en vägförening skulle bildas. År 1959 landade uppdraget på länsstyrelsens lantmäterikontor. Där fick distriktslantmätare Bertil Frostensson ansvar för att bilda en vägförening. En förrättning upprättades som bestämde stadgar samt vilka fastigheter och vägar som skulle ingå. Det hela fick stora meningsmotsättningar omgående och föreningen gick mer eller mindre i dvala direkt efter bildandet.


Trettio år senare, år 1989 hade Frosten Begander fått nog av ”piggastaden” med sin dåliga väghållning. Han begärde att länsstyrelsen skulle utföra en ny förrättning. Denna gången fick lantmätare Erik Henriksson vid länsstyrelsens lantmäteri ansvaret. Man utarbetade än en gång vilka vägar och fastigheter som skulle ingå och därtill vilka av vägarna som skulle underhållas.


Länsstyrelsens juridiska enhet med länsassessor Klas Magnusson i täten beslutar om nya stadgar 1989-08-21. I stadgarna beslutades att en ledamot till föreningen skall utses av länsstyrelsen (Sten Samuelsson samt Henry Andersson har innehaft uppdraget). Det beslutades också att debiteringen av medlemsavgifter skulle vara en procentsats av bastaxeringsvärdet (0,07 och 0,1 antogs). I stadgan bestämdes att årsstämman skulle hållas första tisdagen efter midsommar, vilket man har följt sedan dess. År 1990 Valdes föreningens första ordförande Lennart Persson, han hade uppdraget i 21 år. Efter Lennart Persson valdes år 2011 Kent Lantz till ordförande.


År 2000 medförde en ny lag att enskilda vägar skulle omfattas av samfällighetslagen, SFL. En ny förrättning behövde genomföras och stormöten med 100-talet medlemmar genomfördes i Åhusparken. Denna gången genomförde lantmätare Göran Persson vid lantmäterimyndigheten i Kristianstad kommun förrättningen. Samma förrättning reglerar idag föreningens uppdrag. Beslutsdag 2002-07-05 med Regnr. Dnr. LK1 98/95 1290k-634. Efter överklagande fastställde fastighetsdomstolen vid Malmö tingsrätt 2004-02-12 kommunens fattade beslut. Förrättningen reglerar vilka fastigheter som ska ingå, vilka vägar som ska ingå och vem som bär underhållsansvaret för en viss väg.


För att ny väg ska ingå i föreningsunderhållet ska ett grundarbete ha utförts efter fastställda regler och godkänts av föreningen. Medlemsdebitering sker enligt andelsmetoden: fast boende = 1,0, fritidsboende = 0,7, markägande = 0,3. Enskilda beslut gäller för hyreshus och verksamheter.


Uppdaterad: 23 november 2022.

logotyp