Åhus Vägförening

HISTORIKEN BAKOM ÖSTRA TÄPPET o ÖSTRA SAND SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Varför ville boende/stugägare i Östra Täppet och Östra Sand ha en vägförening 1959? Området som berördes ligger inom Södra och Norra Piggagatan, Vannebergavägen, Folkets Parkgatan, strandgränsen Östersjön och försvarets skjutfält. Bebyggelsen var i huvudsak fritidshus som började ta fart i mitten av 30 talet. Vägnätet saknade bärlager och var i mestadels sandmark förstärkta med tallbarr av de boende. Åhus köping ville inte kosta på sommarstugorägarnas behov av vägar, de betalade ingen skatt till Åhus köping. Enligt Åhus köpings politiker var området utanför köpingens tätort. Skogsområdet hade stora markägare såsom Åhus kyrka, Åhusparken och ett antal större markägare som arrenderade ut tomtmark o.s.v. Åhus köping blev en församling i Kristianstads kommun 1970. En vägförening beslutas genom en lantmäteriförrättning som beskrivs nedan. Tre förrättningar: 1959, 1989 och 2002 som numera är gällande och styr verksamheten. Lantmäteriförrättning 1959. Statssekreteraren Nils Hörjel husägare Illervägen begärde att en vägförening skulle bildas. Distriktslantmätare Bertil Frostensson vid länsstyrelsens lantmäterikontor fick i uppdrag att bilda en vägförening. Förrättningen bestämde stadgar och vilka fastigheter och vägar som skulle ingå. I denna förrättning innefattades alla vägar/fastigheter i det beskrivna området. Stora meningsmotsättningar i förenings styrning medförde att föreningen inte fungerade tillfredsställande. Lantmäteriförrättning 1989. Skollärare Frosten Begander husägare Bockvägen hade fått nog av dålig väghållning och begärde att länsstyrelsen skulle utföra en ny förrättning. Lantmätare Erik Henriksson vid länsstyrelsens lantmäteri fick uppdraget att utarbeta vilka vägar och fastigheter som ska ingå och vilka av vägarna som ska underhållas. Länsstyrelsen juridiska enhet (länsassessor Klas Magnusson) beslutar nya stadgar 89-08-21. I stadgarna beslutades att en ledamot ska utses av länsstyrelsen (Sten Samuelsson samt Henry Andersson har haft uppdraget). Debiteringen av medlemsavgifter skulle vara % av bastaxeringsvärdet. (0,07 och 0,1 antogs) I stadgan bestämdes att årsstämman skulle hållas i juni månad (alltid beslöts första tisdagen efter midsommar som stämmodag). Denna förrättning minskade omfattningen av vägar/fastigheter som skulle ingå. Första ordförande 1990 blev Lennart Persson som var verksam 1990-2011 i 21 år. Lantmäteriförrättning 2002 som är nu gällande. Ny lag medförde att efter år 2000 skall enskilda vägar ingå samfällighetslagen SFL. Ny förrättning utförd av kommunens lantmäteri av lantmätare Göran Persson. Denna reglerar vägsamfällighetsföreningens förvaltningsuppdrag för gemensamhetsanläggningen Åhus ga11. Åhus ga11 är beteckningen på verksamhetsområdet Beslutsdag 2002-07-05 regnr Dnr LK1 98/95 1290k-634. Efter överklagande fastställde fastighetsdomstolen vid Malmö tingsrätt 2004-02-12 kommunens fattade beslut. Förrättning reglerar vilka fastigheter som ska ingå, vilka vägar som ska ingå och vem som bär underhållsansvaret för en viss väg. För att ny väg ska ingå i föreningsunderhållet ska grundarbetet ha utförts efter fastställda regler och godkännas av samfälligheten. Medlemsdebitering enligt andelsmetoden: fast boende=1,0 ,fritidsboende=0,7 , markägande=0,3 samt enskilda beslut för hyreshus och verksamhet m.m.­